Module quang Ascent XEN-AT-SP-51-40

Mã sản phẩm (Part number): XEN-AT-SP-51-40 Hãng: Ascent Giới thiệu: Module quang Ascent XEN-AT-SP-51-40 là module quang cho môi trường truyền dẫn Singlemode với tốc độ truyền tải là 10 Gbp/s, bước sóng TX=1550nm và RX=1550nm, khoảng cách truyền dẫn tối đa là 40km, được sử dụng cho viễn thông và truyền thông dữ liệu chuyên dụng…

Module quang Ascent XEN-AT-SP-31-10

Mã sản phẩm (Part number): XEN-AT-SP-31-10 Hãng: Ascent Giới thiệu: Module quang Ascent XEN-AT-SP-31-10 là module quang cho môi trường truyền dẫn Singlemode với tốc độ truyền tải là 10 Gbp/s, bước sóng TX= 1310nm và RX=1310nm, khoảng cách truyền dẫn tối đa là 10km, được sử dụng cho viễn thông và truyền thông dữ liệu chuyên…

Module quang Ascent XFP-AT-LP-85-03

Mã sản phẩm (Part number): XFP-AT-LP-85-03 Hãng: Ascent Giới thiệu: Module quang Ascent XFP-AT-LP-85-03 là module quang cho môi trường truyền dẫn Multimode với tốc độ truyền tải là 10 Gbp/s, bước sóng TX=850nm và RX=850nm, khoảng cách truyền dẫn tối đa là 300m, được sử dụng cho viễn thông và truyền thông dữ liệu chuyên dụng…

Module quang Ascent XFP-AT-LP-51-80

Mã sản phẩm (Part number): XFP-AT-LP-51-80 Hãng: Ascent Giới thiệu: Module quang Ascent XFP-AT-LP-51-80 là module quang cho môi trường truyền dẫn Singlemode với tốc độ truyền tải là 10 Gbp/s, bước sóng TX=1550nm và RX=1550nm, khoảng cách truyền dẫn tối đa là 80km, được sử dụng cho viễn thông và truyền thông dữ liệu chuyên dụng…

Module quang Ascent XFP-AT-LP-51-40

Mã sản phẩm (Part number): XFP-AT-LP-51-40 Hãng: Ascent Giới thiệu: Module quang Ascent XFP-AT-LP-51-40 là module quang cho môi trường truyền dẫn Singlemode với tốc độ truyền tải là 10 Gbp/s, bước sóng TX=1550nm và RX=1550nm, khoảng cách truyền dẫn tối đa là 40km, được sử dụng cho viễn thông và truyền thông dữ liệu chuyên dụng…

Module quang Ascent XFP-AT-LP-31-40

Mã sản phẩm (Part number): XFP-AT-LP-31-40 Hãng: Ascent Giới thiệu: Module quang Ascent XFP-AT-LP-31-40 là module quang cho môi trường truyền dẫn Singlemode với tốc độ truyền tải là 10 Gbp/s, bước sóng TX=1310nm và RX=1310nm, khoảng cách truyền dẫn tối đa là 40km, được sử dụng cho viễn thông và truyền thông dữ liệu chuyên dụng…

Module quang Ascent XFP-AT-LP-31-10

Mã sản phẩm (Part number): XFP-AT-LP-31-10 Hãng: Ascent Giới thiệu: Module quang Ascent XFP-AT-LP-31-10 là module quang cho môi trường truyền dẫn Multimode với tốc độ truyền tải là 10 Gbp/s, bước sóng TX=1310nm và RX=1310nm, khoảng cách truyền dẫn tối đa là 10km, được sử dụng cho viễn thông và truyền thông dữ liệu chuyên dụng…

Module quang Ascent XFP-AT-LP-85-03

Mã sản phẩm (Part number): XFP-AT-LP-85-03 Hãng: Ascent Giới thiệu: Module quang Ascent XFP-AT-LP-85-03 là module quang cho môi trường truyền dẫn Multimode với tốc độ truyền tải là 10 Gbp/s, bước sóng TX=850nm và RX=850nm, khoảng cách truyền dẫn tối đa là 300m, được sử dụng cho viễn thông và truyền thông dữ liệu chuyên dụng…

Module quang Ascent SFPP-AT-LP-85-03

Mã sản phẩm (Part number): SFPP-AT-LP-85-03 Hãng: Ascent Giới thiệu: Module quang Ascent SFPP-AT-LP-85-03 là module quang cho môi trường truyền dẫn Multimode với tốc độ truyền tải là 10 Gbp/s theo chuẩn SFP (Small Form Factor), bước sóng TX=850nm và RX=850nm, khoảng cách truyền dẫn tối đa là 300m, được sử dụng cho viễn thông và…

Module quang Ascent SFP-AG-SP-3149

Mã sản phẩm (Part number): SFP-AG-SP-3149 Hãng: Ascent Giới thiệu: Module quang Ascent SFP-AG-SP-3149 là là module quang cho môi trường truyền dẫn Single Mode với tốc độ truyền tải là 1 Gbp/s theo chuẩn SFP (Small Form Factor), bước sóng TX=1310nm và RX=1490nm, khoảng cách truyền dẫn tối đa là 20km, sử dụng đầu kết nối…